สถาปัตย สจล. เปิดหลักสูตรศิลปะสร้างสรรค์และภัณฑารักษ์ศึกษา

สถาปัตย สจล. เปิดหลักสูตรศิลปะสร้างสรรค์และภัณฑารักษ์ศึกษา

ผศ.วุฒิกร คงคา หัวหน้าภาควิชาศิลปกรรม คณะบริหารหลักสูตรศิลปะสร้างสรรค์และภัณฑารักษ์ศึกษา คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะ และการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดเผยว่าคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะ และการออกแบบ ได้เปิดโครงการวิจิตรศิลป์สาขาวิชาสร้างสรรค์และภัณฑารักษ์ศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นการดำเนินการตามพันธกิจของ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการก้าวสู่การเป็นสถาบันสหสาขาวิชาชีพระดับสากล เพื่อรองรับการบริการและการพัฒนาสังคมทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของภาคธุรกิจและบริการ รวมถึงการขยายบุคลากรภาครัฐและเอกชนภายใต้กรอบความคิดสร้างสรรค์ มุ่งผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพสู่ตลาดไทยและตลาดโลก ตลอดจนนำความรู้ไปสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและการพึ่งพาตนเอง

ทั้งยังเป็นหลักสูตรนานาชาติแห่งแรกในอาเซียนที่ผนวกรวมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้านการจัดการงานศิลปะเข้าด้วยกัน ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมงานและได้ทดลองทำงานศิลปะด้วยตนเองในต่างประเทศ มุ่งเน้นให้นักศึกษามีพื้นฐานการจัดการงานศิลปะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะในการจัดระเบียบความคิดและวิเคราะห์งานศิลปะ รวมถึงสามารถนำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับสากล

นอกจากนี้ยังเป็นหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี แห่งแรกในอาเซียน ที่มีการเรียนการสอนเฉพาะทางในด้านภัณฑารักษ์ศึกษา ซึ่งเป็นสายงานที่เป็นที่ต้องการของตลาด และมีคนจำนวนน้อยที่สำเร็จการศึกษาทางด้านนี้โดยตรง

ด้านนายอังกฤษ อัจฉริยโสภณ ศิลปินและผู้ประสานงานด้านศิลปวัฒนธรรม กล่าวว่าภายใต้กลไกโลกาภิวัตน์ที่มีความพลวัตอย่างต่อเนื่อง มีพลังเคลื่อนไหว ไม่หยุดนิ่ง เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีกระแสต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย อาทิ NFT ซึ่งถูกใช้อย่างมากกับสินทรัพย์ที่มีความเฉพาะตัวสูง

อย่างภาพวาดในแวดวงศิลปะ รวมไปถึงวงการแฟชั่น หรือของในเกมต่าง ๆ, วงการดิจิทัลและการลงทุนในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาเริ่มให้ความสนใจกับกระแสใหม่ที่เชื่อมวงการทั้งสองเข้าด้วยกันนั่นคือ Cryptocurrency หรือสกุลเงินดิจิทัลที่สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนและทำกำไรให้กับผู้ครอบครองได้ไม่น้อย, ซอฟต์ พาวเวอร์ (Soft Power) พลังที่สอดแทรกไปทั่วโลก เป็นต้น

ด้วยเหตุนี้ แนวคิดบูรณาการในการพัฒนาโครงการวิจิตรศิลป์ทางศิลปะสร้างสรรค์และภัณฑารักษ์จึงเกิดขึ้น เพื่อถ่ายทอดแนวคิดศิลปะร่วมสมัยให้สาธารณชนทราบ โดยสร้างกระบวนการถ่ายทอดข้อความผ่านความรู้ภัณฑารักษ์ ภายใต้บริบทโลกที่ว่าศิลปะไม่ใช่เรื่องคลุมเครือหรือจับต้องไม่ได้ ในขณะเดียวกัน ศิลปะร่วมสมัยก็รวมเอาเหตุและผล ความซับซ้อน แนวคิดทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาตลอดจนจิตวิทยา เพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับศิลปะร่วมสมัย ศิลปะร่วมสมัยจึงไม่ใช่กระบวนทัศน์เดียวเหมือนศิลปะที่เคยเป็นในยุคต้นของศิลปะสมัยใหม่

สถาปัตย สจล. เปิดหลักสูตรศิลปะสร้างสรรค์และภัณฑารักษ์ศึกษา

นายอังกฤษกล่าวต่อว่า จากเงื่อนไขข้างต้นและลักษณะสหสาขาวิชาชีพของศิลปะร่วมสมัย จะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ทางศิลปะ/วิทยาศาสตร์ไม่ได้แยกจากกันอย่างชัดเจนอย่างที่เคยเป็นหรือเคยดูมาก่อน ในทางตรงกันข้าม ภายใต้บริบททางสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบัน ศิลปะและวิทยาศาสตร์จะไม่ถูกแยกจากกัน

อย่างไรก็ตาม มันอยู่ร่วมกันในหลายระดับผ่าน 3 ขั้นตอนเป็นอย่างน้อย ได้แก่ ความท้าทาย การทดลอง และการสร้างสรรค์ ทั้งศิลปินและนักวิทยาศาสตร์ที่สร้างผลงานคุณภาพสูงได้เริ่มต้นจากจุดเริ่มต้นเดียวกัน นั่นคือ ความจำเป็นในการท้าทายบรรทัดฐานของศิลปะหรือการวิจัย

ในขณะเดียวกันพบว่าศิลปินที่ประสบความสำเร็จในอาชีพการงาน มักจะรวมการทดลองระหว่างกระบวนการทำงานเข้าไปด้วย ในขณะที่การทดลองเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในการสร้างงานทางวิทยาศาสตร์ที่ยอมรับได้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของงาน ศิลปินและนักวิทยาศาสตร์มีค่าเท่ากัน ความคิดสร้างสรรค์เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการทำงานดังกล่าวให้สำเร็จ

ทั้งนี้ การพัฒนาหลักสูตรศิลปกรรมเชิงสร้างสรรค์และภัณฑารักษ์ศึกษา จะนำไปสู่การบูรณาการศิลปะร่วมสมัยและความรู้ด้านภัณฑารักษ์เพื่อตอบสนองความต้องการของศิลปะร่วมสมัยและการจัดการอย่างเป็นระบบ และได้รับการสนับสนุนโดยระบบวิชาการที่เป็นรูปธรรม

โดยใช้แกนหลักของศิลปะเพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ หลักสูตรนี้ได้รับการพัฒนาจากฐานเดิมที่แข็งแกร่งของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในด้านการผลิตผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผนวกกับความเป็นเลิศในการเลี้ยงดูศิลปินร่วมสมัยสู่สังคมและระดับนานาชาติต่อไป ซึ่งเห็นได้จากรางวัลและผลงานจากการประกวดศิลปะทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติที่ได้รับในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา

อาจารย์อรรฆย์ ฟองสมุทร คณะบริหารหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ กล่าวว่า การพัฒนาโครงการวิจิตรศิลป์สาขาศิลปกรรมศาสตร์และภัณฑารักษ์ศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) มุ่งเน้นความเป็นเลิศของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถบูรณาการองค์ความรู้ของศิลปะร่วมสมัย ความคิดสร้างสรรค์ และการบริหารอย่างเป็นระบบ โดยคำนึงถึงความเข้าใจบริบททางสังคมและวัฒนธรรม ความเชื่อมโยงของศิลปะร่วมสมัยและการจัดการศิลปะร่วมกับภาคส่วนอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนและภาคประชาสังคม มีความพร้อมในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและสามารถทำงานในระดับสากลได้

และที่สำคัญสามารถทำงานได้ตามความต้องการของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เช่น ผู้ออกแบบกิจกรรม ภัณฑารักษ์ ผู้จัดการศิลปิน ผู้จัดงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ภัณฑารักษ์ แกลเลอรี่ เป็นต้น เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมศิลปะเชิงสร้างสรรค์ และเพื่อส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจในรูปแบบกิจกรรมต่างๆ เช่น งานศิลปะที่จัดขึ้นทุกๆ 2-3 ปี เทศกาล งานแสดงศิลปะ เทศกาลดนตรี และกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมอื่น ๆ เป็นต้น

อย่างไรก็ตามโครงการวิจิตรศิลป์สาขาวิชาสร้างสรรค์และภัณฑารักษ์ศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นหลักสูตรที่ผนวกรวมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้านการจัดการงานศิลปะเข้าด้วยกัน เป็นผู้ริเริ่มหลักสูตรเฉพาะสาขาด้านศิลปะสร้างสรรค์และภัณฑารักษ์ศึกษาที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมงานและทดลองทำงานศิลปะด้วยตนเองในต่างประเทศ มีให้เลือกเรียน 2 วิชาเอก คือ 1.ศิลปะสร้างสรรค์ (Creative Arts) และ 2.ภัณฑารักษ์ศึกษา (Curatorial Studies)

นักศึกษาทุกคนจะได้รับการปูพื้นฐานเฉพาะทางอย่างเข้มข้นตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์พิเศษ มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่มีประสบการณ์เฉพาะทางทั้งด้านศิลปะสร้างสรรค์และภัณฑารักษ์ศึกษา เป็นทั้งศิลปิน ภัณฑารักษ์ และนักวิชาการระดับสากล

โดยมีระบบการเรียนการสอนในรูปแบบที่ให้คำปรึกษากับเด็กๆ อย่างใกล้ชิด (Mentorship) เป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุ่มเล็กๆ เพื่อให้ดูแลได้อย่างใกล้ชิดและทั่วถึง เพื่อให้เด็กๆ ได้มีทักษะในการจัดการความคิด รู้จักคิดอย่างเป็นระบบ, ได้ฝึกฝนทักษะการนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ เมื่อจบการศึกษาสามารถนำความรู้ไปต่อยอดเพื่อพัฒนาผลงานของตัวเองได้ในอนาคต

ในระดับชั้นปีที่ 3 นักศึกษาสามารถเลือกได้ว่าจะทดลองทำงานในไทยหรือต่างประเทศ เพื่อไปประกอบอาชีพตามความถนัด อาทิ ศิลปิน, นักจัดการศิลปะ, นักออกแบบ, ภัณฑารักษ์, อาจารย์สอนศิลปะ, คอนเท้นท์ครีเอเตอร์, ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์, ผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์, นักวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรม, สถาบันศิลปะ, ผู้จัดการโครงการ, นักออกแบบนิทรรศการศิลปะ, ผู้ประกอบการด้านศิลปะ, นักจัดการในแกลเลอรี่ เป็นต้น”

ทั้งนี้หลักสูตรศิลปะสร้างสรรค์และภัณฑารักษ์ศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี ) เปิดรับสมัครนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือย้ายจากสถาบันการศึกษาอื่นที่สอบผ่านตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือคัดเลือกหรือสอบตามหลักเกณฑ์ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ค่าธรรมเนียมการศึกษาเทอมละ 92,500 บาท

เปิดรับตรงรอบที่ 1 ตั้งแต่วันนี้ – 8 มกราคม 2566 และรับสมัครนักศึกษาผ่านระบบ TCAS รอบที่ 1 (รอบแฟ้มสะสมผลงาน) ตั้งแต่วันนี้ – ธันวาคม 2566 รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/cacskmitl และ https://linktr.ee/cacskmitl

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ ufatfg.com

UFA Slot

Releated