พล.อ.ประวิตรฯ เร่งขับเคลื่อนกิจการอวกาศ

พล.อ.ประวิตรฯ เร่งขับเคลื่อนกิจการอวกาศ

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบ VTC ณ ห้องประชุมสำนักงานมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด โดยที่ประชุมรับทราบผลการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงาน 6 คณะ เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนการทำงานของคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ

รวมทั้งรับทราบความคืบหน้าที่สำคัญของการจัดทำนโยบายและแผนการดำเนินการเฝ้าระวังและบริหารจัดการการจราจรทางอวกาศ (ร่าง) พระราชบัญญัติ กิจการอวกาศ พ.ศ. … การดำเนินงานของศูนย์ประกอบดาวเทียมแห่งชาติ ซึ่งอยู่ระหว่างขยายขีดความสามารถให้รองรับการบริการของหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งความชัดเจนของนโยบายการดำเนินโครงการดาวเทียมแห่งชาติ ที่มุ่งภารกิจด้านความมั่นคงและประโยชน์สาธารณะ

พล.อ.ประวิตรฯ เร่งขับเคลื่อนกิจการอวกาศ

 

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ร่วมพิจารณาและให้ความเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) แผนแม่บทอวกาศแห่งชาติ พ.ศ.2566-2580 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ มุ่งเน้นระดับความพร้อมและโอกาสการดำเนินงานของประเทศไทยใน 3 ระดับ รวมทั้ง (ร่าง) นโยบายการดำเนินงานดาวเทียมสื่อสารแห่งชาติ และ (ร่าง) ข้อเสนอโครงการดาวเทียมแห่งชาติ โดยมอบให้ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สำรวจความต้องการใช้งานดาวเทียมเชิงลึกของหน่วยงานต่าง ๆ

รองนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่า พ.ร.บ.กิจการอวกาศของชาติ เป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมการวางอนาคตกิจการอวกาศของประเทศ และเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญ สามารถสนับสนุนและเชื่อมโยงการดำเนินงานยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้าน

ซึ่งการจัดทำแผนแม่บทกิจการอวกาศแห่งชาติ ต้องให้ความสำคัญ ครอบคลุมกับทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และต้องกำหนดเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดให้ชัดเจน ทั้งด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง สิ่งแวดล้อม ประชาชนผู้ใช้บริการและประโยชน์สาธารณะ เพื่อประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ ufatfg.com

ufa slot

Releated